www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
การหักค่าลดหย่อนบุตร ย้อนกลับ

ตามประมวลรัษฎากร  การจะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้  จะต้องเป็น “บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายถึง

v      กรณีผู้มีเงินได้เป็นหญิง บุตรของหญิงนั้นจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอ  ไม่ว่าหญิงนั้นจะมีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับชายหรือไม่ก็ตาม

v      กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาย หากผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับผู้มีเงินได้   

v      เด็กซึ่งผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

v      กรณีบุตรของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ด้วย

 

เงื่อนไขในการหักค่าลดหย่อนบุตร

  • จำนวนบุตรที่หักลดหย่อนได้ คือบุตรที่เกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ.ศ. 2522 และบุตรที่เกิดหลัง พ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ.2522 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน  การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร  โดยให้นับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย
  • บุตรที่จะนำมาหักลดหย่อนได้นั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศ ให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาทหรือ
  • ผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  • การหักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวให้หักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่  
  • กรณีบุตรบุญธรรม ให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ 15,000 บาทกรณีเดียว
  • ในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  การหักลดหย่อนให้หักได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • หากผู้มีเงินได้เป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ  ให้หักลดหย่อนบุตรของผู้มีเงินได้ได้  ไม่ว่าบุตรนั้นจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม   (มติประชุม กพอ. ครั้งที่ 17/2528 ระเบียบวาระพิเศษ)

อัตราค่าลดหย่อนบุตร

หักได้คนละ 15,000 บาท  ส่วนกรณีบุตรกำลังศึกษาอยู่ เฉพาะสถานศึกษาภายในประเทศให้หักลดหย่อนเพิ่มได้อีกคนละ 2,000 บาท

 

          กรณีสามีภรรยาต่างเป็นผู้มีเงินได้    ต่างฝ่ายต่างหักได้กึ่งหนึ่ง    ส่วนกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว  ผู้ที่มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเอง และบุตรของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเต็มตามจำนวน

 

บทความในเรื่องเดียวกัน
    การหักลดหย่อนบุตรกรณีบิดามารดาหย่าขาดจากกัน วันที่ 2006-02-02

บทความในเรื่องเดียวกัน
    ผู้เยาว์ที่ผู้มีเงินได้ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ วันที่ 2006-03-26

 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com