www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
การจัดการมลพิษของเสียงจากอุตสาหกรรม ย้อนกลับ

คัดย่อจาก : การจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม

                สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

เสียงดังในงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญ   ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหูของผู้ปฏิบัติงาน  และยังทำให้เกิดความรำคาญ รบกวนสมาธิในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้

 

การประเมินการสัมผัสเสียง

 • สำรวจพื้นที่ทำงาน โดยสังเกตว่าในระยะห่าง 1 เมตร ต้องตะโกนคุยกันหรือไม่
 • วัดระดับเสียงด้วยเครื่องวัดเสียงที่ได้มาตรฐาน
 • ศึกษาระยะเวลาที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง

การจัดการมลพิษทางเสียงภายในโรงงาน

 • วัดเสียงและตรวจการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่เหมาะสม
 • บริเวณที่มีอันตรายจากเสียงดังต้องติดป้ายเตือนและกำหนดให้ผู้อยู่บริเวณนั้นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การสูญเสียการได้ยิน

การควบคุมเสียงดัง

 • ที่แหล่งกำเนิดเสียง บริเวณทางผ่านของเสียง ได้แก่ กระบวนการผลิต ผลผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักร ต้องใช้วิธีทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการควบคุมปริมาณของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวผู้ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดัง ตามข้อแนะนำในการป้องกัน แก้ไขและควบคุมปัญหาอย่างเข้มงวด

การเลือกใช้อุปกรณ์

 • อุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำและพื้นที่ทำงาน
 • ต้องสวมใส่สะดวกสบายขณะปฏิบัติงาน
 • ต้องป้องกันความสกปรกจากมือที่หยิบอุปกรณ์สวมใส่ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อในหู

การฝึกอบรมเกี่ยวกับเสียงดัง

 • ให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงาน ทราบถึงอันตรายของเสียง โดยเน้นเรื่องการสูญเสียการได้ยิน
 • ให้ความรู้วิธีการเลือกการสวมใส่ ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยินต้องมีอุปกรณ์สำรองอย่างพอเพียงในบริเวณที่ใช้งาน
 • ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดตัวผู้ประสานงาน กำหนดแผนการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเสียงดัง

มาตรฐานของเสียง

 คือ ระดับการสัมผัสเสียงดังไม่เกิน 85-90 เดซิเบล (A) สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง

 

 

 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com