www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
การทำงานล่วงเวลา ย้อนกลับ

การที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติของลูกจ้าง  หรือทำงานนอกเหนือชั่วโมงการทำงานที่ได้ประกาศหรือกำหนดไว้   ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา ซึ่งนายจ้างจะสามารถทำได้ในเงื่อนไขดังนี้

v      ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป 

v      ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ  รวมชั่วโมงการทำงานในวันหยุด และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

v      หากเป็นงานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็นได้

v      ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

v      ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลา 

v      ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลา ยกเว้น งานบางประเภท ได้แก่  งานในตำแหน่งบริหาร  งานวิชาการ  งานธุรการ งานบัญชีและการเงิน

v      กรณีที่ต้องทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องจากเวลาทำงานปกติ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง  นายจ้างจะต้องจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา

 

งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯม.65 ได้กำหนดเกี่ยวกับงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้  แต่มีสิทธิได้รับ "ค่าตอบแทน" เป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ได้แก่

  • งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่ งานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวกแก่การเดินรถ
  • งานปิดเปิดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำ
  • งานอ่านระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ
  • งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ
  • งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้
  • งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง
  • งานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา และล่วงเวลาในวันหยุด

ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่กระทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้าง  การให้บำเหน็จ  การลดค่าจ้าง  หรือการเลิกจ้าง

 

บทความในเรื่องเดียวกัน
    กรณีนายจ้างได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นงานฉุกเฉินหรือไม่ วันที่ 2006-01-22

บทความในเรื่องเดียวกัน
    กรณีนายจ้างเปลี่ยนกะการทำงาน ทำให้ลูกจ้างที่เคยได้ทำงานล่วงเวลาเป็นปกติไม่ได้ทำงานล่วงเวลา วันที่ 2006-01-22

บทความในเรื่องเดียวกัน
    การทำสัญญาจ้างระบุให้ความยินยอมที่จะทำงานล่วงเวลา วันที่ 2006-01-22

บทความในเรื่องเดียวกัน
    ทำสัญญาจ้างแบบเหมาจ่ายกับค่าล่วงเวลา วันที่ 2006-01-22

บทความในเรื่องเดียวกัน
    สัญญาจ้างงดจ่ายค่าล่วงเวลา วันที่ 2006-01-22

บทความในเรื่องเดียวกัน
    งานขนส่งทางบกไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา วันที่ 2006-01-24

              www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com