www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ย้อนกลับ

สหภาพแรงงาน ก็คือ “กลุ่มจัดตั้ง” หรือ “องค์การ” ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการหรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคล้ายคลึงกันทั่วโลก นั่นคือ การปกป้องสิทธิแสวงหาผลประโยชน์แก่สมาชิก

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “สหภาพแรงงาน” เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงนึกไปถึงคำว่า “สไตร๊ค” นึกไปถึงตัวก่อความวุ่นวายตามโรงงานต่าง ๆ ที่ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องผลประโยชน์ การชุมนุมประท้วง นัดหยุดงาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน หรืออะไร ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่า สหภาพแรงงานกลายเป็นกลุ่มหรือแก๊งก่อกวนสังคมที่เอาแต่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้น  แม้แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในแวดวงแรงงานเอง ก็ไม่แน่ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้จักและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคำว่า “สหภาพแรงงาน”

          ความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดนั้น สหภาพแรงงานคือ “กลุ่มจัดตั้ง” หรือองค์การที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคล้ายคลึงกันทั่วโลก คือการปกป้องสิทธิและแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก สำหรับประเทศไทยเรา อาจกล่าวได้ว่ามีการรวมตัวของลูกจ้างขึ้นเป็นองค์การ ในลักษณะของสหภาพแรงงาน ตั้งแต่ประมาณปี 2440 สมัยการรวมกลุ่มของคนงานรถราง การพัฒนาและความเจริญเติบโตก็ล้มลุกคลุกคลานตลอดมา จนถึงปัจจุบันภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เปิดโอกาสให้ลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกัน หรือลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภทเดียวกันสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้  เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

 

          การจัดตั้งสหภาพแรงงานไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเพียงแต่ผู้ที่จะมีสิทธิจัดตั้งสหภาพฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

Ø      จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน

Ø      บรรลุนิติภาวะ คือ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้สมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี หรือได้สมรสโดยศาลอนุญาต

Ø      มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 10 คน และสามารถเลือกจัดตั้งสหภาพประเภทที่รับสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือประเภทที่รับสมาชิกซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน โดยจะต้องจดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 2 ประเภทนี้

 

เอกสารที่จะต้องเตรียมในการยื่นของจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพฯ

  1. แบบคำขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (แบบ รส.สทก.1.1)
  2. ใบประวัติของผู้เริ่มก่อการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2” x 3” คนละ 5 ชุด (ในกทม. ให้ส่งคนละ 4 ชุด)
  3. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการคนละ 2 ชุด (ใน กทม. ให้ส่งคนละ 1 ชุด)
  4. ร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 5 ฉบับ (ในกทม. ส่ง 4 ฉบับ)
  5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานสหภาพแรงงาน
  6. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือสำเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของสหภาพฯ  ถ้ามี
  7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานของนายจ้าง
  8. สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ถ้ามี)
  9. ตัวอย่างเครื่องหมายของสหภาพ (ต้องมีขนาดที่สามารถอ่านข้อความเป็นอักษรได้ชัดเจน และต้องมีชื่อของสหภาพฯ ที่ขอจดทะเบียนประกอบไว้ด้วย)
  10. หนังสือรับรองคุณสมบัติ และตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการคนละ 1 ฉบับ และหลักฐานการเป็นลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามี เช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวพนักงาน ภาพถ่ายบัตรลงเวลาทำงาน สำเนาใบรับเงินค่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการเป็นลูกจ้างของผู้เริ่มก่อการ

ข้อ 1,2,4, และข้อ 10 ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้จากเจ้าหน้าที่

ข้อ 5-9 สำหรับต่างจังหวัดให้จัดทำอย่างละ 2 ฉบับ

ข้อ 3-10 ให้ผู้เริ่มก่อการทุกคนเซ็นชื่อกำกับภาพถ่ายสำเนาของตนทุกแผ่น

          ผู้ที่สนใจในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน สามารถปรึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม และขอเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนกลาง กองแรงงานสัมพันธ์ สำหรับต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อขอรับเอกสารและนำไปยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพฯ ได้ที่นายทะเบียนสหภาพแรงงานประจำจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

 

 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com