www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
บทบาทหน้าที่ผู้จัดการสำนักงาน ย้อนกลับ

          การประกอบธุรกิจ  สำนักงานเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย ผู้รับผิดชอบด้านงานสำนักงานจึงมีหน้าที่บริการเพื่อให้งานด้านการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและคล่องตัวมาก  โดยผู้จัดการสำนักงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการหาหนทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ฝ่ายต่างๆ ให้ได้ ตั้งแต่การเลือกวางผังสำนักงาน จนถึงการพัฒนาแผนงานเพื่อให้มีการใช้อัตรากำลัง รวมทั้งอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผลที่สุด  งานของสำนักงานบริหารส่วนกลาง หรือฝ่ายอำนวยการนั้น  มีหน้าที่บริการคนในบริษัทส่วนใหญ่  จึงไม่มีโอกาสได้ทำกำไรให้แก่บริษัทเหมือนฝ่ายงานอื่น  ความสำคัญของผู้จัดการสำนักงาน คือ

 • ผลิตการบริการที่จำเป็นให้แก่ฝ่ายงานต่างๆในองค์กร
 • ติดต่อจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินงานด้านบริการบางอย่างให้ละควบคุมการดำเนินงานนั้นๆให้ดี

หน้าที่หลัก

หน้าที่ต่อองค์กรและการจัดการ

          เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร  บุคลากร และการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถประกอบการได้อย่างคุ้มค่า

หน้าที่ต่องานด้านบริการและระบบการบริหาร

          ช่วยเหลือฝ่ายงานต่างๆที่ทำรายได้ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

 

หน้าที่ของผู้จัดการสำนักงาน

1.หน้าที่ในการวางแผน

          เพื่อพัฒนากิจกรรมและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ดีที่สุด

 • ประเมินความต้องการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของแผนกต่างๆ
 • เขียนความต้องการเหล่านี้ให้ออกมาในรูปวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 • กำหนดงบประมาณและวิธีการจัดหา

2. หน้าที่ในการจัดองค์กร

          การจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขั้นวางแผน

3. หน้าที่ในการควบคุม

4. หน้าที่ในการฝึกอบรม

         

ลักษณะของผู้จัดการสำนักงาน

          คนที่เหมาะสมจะเป็นผู้จัดการสำนักงาน

 • เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการบริการ
 • มีความสามารถในการจัดการทั้งในการวางแผนงาน การจัดการองค์กร การควบคุมและการฝึกอบรม
 • มีความรู้ในธุรกิจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่สมเหตุสมผล
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทักษะในการสอน
 • เป็นผู้ปฏิเสธเป็น
 • มีวิจารณญาณที่ดี สามารถตัดสินใจได้โดยไม่มีข้อมูล
 • กล้ารับผิดชอบ

 

 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com