www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
ฝ่ายจัดซื้อ ย้อนกลับ

ในอุตสาหกรรมการผลิตการจัดซื้อวัตถุดิบ  ชิ้นส่วน  และอะไหล่เครื่องจักรนับเป็นงานที่มี ความสำคัญอย่างยิ่ง   การจัดระบบการวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจการผลิตและการจำหน่ายสินค้า

          วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ถ้าจะพูดถึงการบริหารและการดูแลนั้น  จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์หลายเรื่องด้วยกัน

การจัดซื้อจัดหา 

วิเคราะห์ถึงผู้ที่จะมาเป็นคนขาย วิธีเจรจาต่อรอง  ปริมาณในการจัดซื้อแต่ละครั้ง

การจัดเก็บ

การจัดหมวดหมู่ จัดรหัส ลงรหัส

การควบคุม

การตรวจนับและดูแลต่างๆ

การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายทั่วไป เบิกจ่ายเฉพาะกระบวนการ

การวิเคราะห์

ปริมาณการใช้และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อ การจัดการและการกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อ

 

ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ  ชิ้นส่วนหรือวัสดุต่างๆที่หน่วยงานต้องการให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้านปริมาณคุณภาพ และเวลา โดยให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด   การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่

 • เตรียมข้อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อ
 • คัดเลือกผู้ขาย
 • วางแผนด้านปริมาณและเวลาที่ต้องการ
 • สั่งซื้อและจัดทำสัญญา
 • การตรวจสอบพัสดุ

แนวความคิดในการจัดซื้อ

เทคนิคการจัดซื้อ

 • การจัดซื้ออาจทำได้โดยการประกวดราคา สอบราคา หรือเจาะจงซื้อจากผู้ผลิต
 • คัดเลือกผู้ขาย
 • การบริหารงานพัสดุคงคลัง
 • กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ
 • การจัดเก็บ ตรวจสอบ ลำเลียงขนส่ง ประกันภัยต่างๆ

ขั้นตอนในการจัดซื้อ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • ส่วนที่เป็นการขอซื้อตามปกติ หมายถึง การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำ
 • ส่วนที่เป็นการขอซื้อพิเศษ  คือ การขอซื้อของที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน  ต้องมีกระบวนการ “การวิเคราะห์คุณค่า” ความเหมาะสมคุ้มค่า

สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อจะต้องมี

v      Catalog สินค้า

v      คู่มือผู้ซื้อ   บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าราคากลาง

v      ทะเบียนประวัติผู้ขาย

v      แบบฟอร์มการซื้อที่เป็นมาตรฐาน

v      แบบฟอร์มตรวจสอบที่จัดซื้อ  มีวิธีการตรวจสอบดังนี้

§         ตรวจว่ามีจำนวนครบตามที่ระบุ

§         ตรวจคุณภาพว่าสามารถใช้งานได้

v      แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อ

 

สิ่งที่ต้องทำในการจัดซื้อ

 • ต้องมีการกำหนดคุณลักษณะให้แน่นอน
 • หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อ “ด่วน” ทำให้เราเป็นรองกับผู้ขายสินค้า
 • ต้องมีการบันทึกผล  กำหนดการส่งของเวลา จำนวนในการส่ง และการทำสัญญา
 • หาผู้ขาย จากบันทึกที่เคยสั่งซื้อสินค้ากัน
 • ให้นโยบายการสั่งซื้อแก่ผู้ขาย   ผู้ขายจะได้ปฏิบัติถูกต้อง
 • ออกเยี่ยมเยียนผู้ขาย

Ø      เพื่อให้ทราบถึงสภาพกิจการของผู้ขาย

Ø      เป็นการผูกสัมพันธ์

 • ลดการตรวจสอบสินค้าจากผู้ขายที่มีประวัติดี   นำไปสู่การลดต้นทุดในการตรวจสอบ การตรวจนับ
 • จ่ายเงินให้ตรงเวลา

สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อไม่ควรทำ

 • ไม่ควรกำหนดวันส่งมอบที่เป็นไปไม่ได้
 • ไม่ควรเก็บสต็อกไว้มากๆ  จะทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน และเปลืองเนื้อที่
 • ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงคำขอซื้อหรือข้อกำหนดต่างๆโดยไม่จำเป็น
 • ไม่คาดหวังว่าผู้ขายจะส่งของได้ทันเวลาตลอดไป

วิธีกำหนดคุณภาพ

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยทั่วไปจะได้มาจากผู้ที่ต้องการใช้   จะต้องระบุสิ่งต่างๆดังนี้

 • ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า   อาจระบุชื่อสินค้า 2-3 ชื่อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตราสินค้าอื่น โดยระบุว่า “หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า”
 • บอกคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง   ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการใช้งาน
 • เอาตัวอย่างของสินค้าให้ผู้ขายดู
 • บอกมาตรฐาน
 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com