ขั้นตอนการปฐมนิเทศโดย HR
 

ขั้นตอนแรก

การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการรวมทุกตำแหน่ง(เพราะอาจจะทยอยรับพนักงานและปฐมนิเทศย่อยมาก่อน ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

v      เปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ทุกคนได้พบปะและทำความรู้จักกัน

v      อธิบายให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆขององค์กร

v      แนะนำให้รู้จักองค์กร  ผู้บริหาร และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กร เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พาชมสถานที่ทำงาน ฯลฯ

v      บอกถึงความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อพนักงานใหม่ เพื่อลดความวิตกกังวลของพนักงานใหม่   

v      เป็นโอกาสที่ฝ่ายบุคคลให้พนักงานกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม ฯลฯ 

v      เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะปรับตัวให้เข้าสังคมใหม่ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่สอง

หลังจากการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการระยะหนึ่งแล้ว   จะต้องมีการติดตามผลการปฐมนิเทศ โดยจัดภายใน 3-6 เดือน นับจากวันที่พนักงานเข้าปฐมนิเทศ  ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ คือ รวมเอาพนักงานใหม่ที่ผ่านมาการอบรมหลายรุ่นเข้ารวมกัน  เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

v      เปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่พนักงานใหม่ด้วยกัน

v      ฝ่ายบุคคลให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานตลอดจนสิ่งที่องค์กรต้องการเน้นให้พนักงานทราบ  และขอความร่วมมือจากพนักงาน

v      ให้พนักงานกรอกแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ  เพื่อให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทราบทัศนคติของพนักงานที่มีต่องาน

 

 

 
home | about us | our services | member | contact us
Knowledge center | News | Article | Webboard | Download | HR community | Links free hit counter javascript
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 01-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com