www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password


สิ่งสำคัญที่พนักงานต้องการ(ไม่ใช่เงินเท่านั้น) ย้อนกลับ

คนทำงานก็อยากได้ผลตอบแทนการทำงานที่สามารถจับต้องได้  ซึ่งก็คือ “เงิน”  แต่เงินก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสียทีเดียว  เพราะหากเราคุยกันจริงๆแล้ว   คนเราก็ต้องการความสุขจากการทำงาน  ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการยอมรับ  ไว้วางใจ  และการได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ และเป็นธรรม เป็นต้น
            หากมีใครมาถามเราว่า  เงิน เป็นสิ่งจูงใจในการทำงานหรือไม่ คำตอบคือ เงินมีส่วนเป็นสิ่งจูงใจอยู่บ้าง แต่ยังต้องมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย เพราะการทำให้พนักงานมีความสุขจากการทำงาน  หรือการทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรนั้น ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น
1. การแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
           
ลองนึกถึงความรู้สึกของตัวเราเองดูสิว่า  เวลาเราทำให้อะไรให้ใคร  แล้วเขาแสดงออกว่ารู้สึกขอบคุณเราอย่างจริงใจน่ะ   เราจะรู้สึกดีๆ  เพราะจะรู้สึกเลยว่า เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำให้เขา
2. การได้รับการยอมรับ
            ความต้องการพื้นฐานของคนเราส่วนหนึ่งก็คือ การได้รับการยอมรับจากคนอื่น   อยากให้คนอื่นเห็นความสำคัญของตัวเรา   เพราะฉะนั้น การที่หัวหน้างานหรือนายจ้างแสดงออกต่อพนักงานโดยเห็นความสำคัญของผลงานของเขา  ปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติ และเป็นธรรม  ย่อมทำให้เขาเกิดความพึงพอใจ   ซึ่งการกระทำเช่นนี้  เป็นสิ่งง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย  นอกจากความจริงใจเท่านั้น
3. ความไว้วางใจ
            ความไว้วางใจ เป็นการแสดงอาการของการยกย่องอย่างหนึ่ง แม้ว่าพนักงานจะต้องได้รับการชี้แนะบ้าง  แต่เขาก็ต้องการให้นายมอบความไว้วางใจว่าเขาจะสามารถทำงานได้ด้วยตนเองเช่นกัน
4. ความก้าวหน้า
            พนักงานมีความต้องการงานที่ท้าทาย ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถใหม่ๆ การเพิ่มตำแหน่งหรือรายได้โดยไม่เพิ่มความรับผิดชอบ อาจมีผลสะท้อนในด้านลบได้ การเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานที่ทำงานอย่างไม่มีความสุข  ผลก็คือ เขามีรายได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขขึ้นแต่อย่างใด (เกาไม่ถูกที่คัน)
5. มีนายที่ดี
            มีคำกล่าวว่า สาเหตุที่พนักงานส่วนใหญลาออกนั้นเป็นเพราะไม่พอใจนาย มากกว่าไม่พอใจบริษัท  เพราะพนักงานมักจะความคาดหวังว่า เขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากนายที่เขาให้ความยกย่องนับถือ
6. มีพื่อนร่วมงานดี
            การได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ  การร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา  ย่อมไม่เป็นผลดีต่อผลผลิตหรือผลการทำงานอย่างแน่นอน
7. องค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
            ใครๆก็อยากทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เขาพึงพอใจ อาจกล่าวได้ว่า เขาต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่เขาทำ หรือ ต้องการให้ความสำคัญกับสมดุลของชีวิตในงาน และเรื่องส่วนตัว เป็นต้น
8.  เข้าใจถึงความต้องการที่ตรงกัน
            เป้นเรื่องที่อาจจะดูแปลก   หากจะเห็นว่า ผู้จัดการกับพนักงานทั่วไปจะมีความเข้าใจหรือความรู้สึกถึงความต้องการความสุขในการทำงานที่ไม่ตรงกัน ในขณะที่ผู้จัดการคิดว่า ความสุขของพนักงานคือ เงินเดือน และผลตอบแทน แต่พนักงานกลับรู้สึกว่าปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีความสำคัญไม่น้อย   ดังนั้น องค์กรที่ประสบความสำเร็จ  จึงเป็นองค์กรที่จะต้องสามารถบริหารสมดุลของปัจจัยแห่งความสุขในการทำงานได้นั่นเอง  

เก็บเอามาเล่าโดย  :  หมูอ้วน ณ one-stophr.com           

 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com