www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password


ข้อแนะนำเบื้องต้นในการติดต่อนิติกรเพื่อเขียนคำฟ้องและคำให้การในคดีแรงงาน ย้อนกลับ

จาก      : ข้อแนะนำเบื้องต้นในการคิดต่อนิติกรเพื่อเขียนคำฟ้องและคำให้การในคดีแรงงาน

            :  วาสารศาลแรงงานกลาง

 

          คู่ความไม่ว่าฝ่ายใด โดยเฉพาะที่ไม่มีทนายความ และมีความประสงค์จะติดต่อศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลตั้งแต่เริ่มต้น  ในการฟ้องคดี ยื่นคำให้การ คำร้อง คำขอ หรือคำแถลงต่างๆ และการดำเนินคดีขั้นตอนต่างๆจนถึงคดีถึงที่สุด รวมทั้งการบังคับคดี สามารถติดต่อกับนิติกรของศาลแรงงานได้  โดยนิติกรจะให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับคดีแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นิติกรยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆในการดำเนินคดีศาล  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ในการทำคำฟ้องหรือคำให้การนั้น ผู้ที่มาติดต่อจะต้องมาติดต่อกับนิติกรด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นพร้อมทำใบมอบอำนาจมาพร้อมด้วย ผู้มาติดต่อจะต้องตระเตรียมรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงต่างๆรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีมาด้วย ทั้งนี้เพื่อที่นิติกรจะได้ประมวลเป็นคำฟ้องหรือคำให้การเพื่อยื่นต่อศาลต่อไป

 

การเขียนคำฟ้อง

ผู้ที่จะฟ้อง(โจทก์) จะต้องหาข้อเท็จจริงนำเสนอต่อศาลดังนี้

1.  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ที่ท่านจะฟ้อง โดยเฉพาะภูมิลำเนาจะต้องมีรายละเอียดชัดเจนพอที่จะส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้แก่ผู้ที่ท่านจะฟ้อง (จำเลย)ได้ มิฉะนั้นศาลไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้ ทำให้ต้องเสียเวลาเลื่อนคดีไปเพื่อสืบหาที่อยู่ใหม่มาแถลงยืนยันต่อศาลต่อไป

          ในกรณีที่ท่านจะฟ้องเป็นจำเลยบุคคลธรรมดา ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ภูมิลำเนาตามหนังสือทะเบียนราษฎร์ซึ่งทางราชการออกให้ ส่วนในกรณีจำเลยเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องดูว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลนั้นได้จากหนังสือรับรองซึ่งกระทรวงพาณิชย์ออกให้ ถ้านิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ ภูมิลำเนาหาได้จากหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์เช่นกัน ว่าสำนักงานแห่งใหญ่ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใด

2.   วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเข้าทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ ค่าจ้างอัตราสุดท้าย วันเดือน ปี ที่ถูกยกเลิก จ้างหรือ ลาออก หรือเกิดเหตุในการที่จะฟ้องพร้อมทั้งความประสงค์ที่จะให้ศาลบังคับให้3.   เอกสารที่เกี่ยวข้องในการฟ้องคดี เช่น สัญญาจ้างแรงงานหนังสือเลิกจ้างหรือลาออก ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  หรือคำสั่งต่างในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          ในกรณีที่ผู้จะฟ้องเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ  จะต้องมีหนังสือได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือบิดามารดาจะฟ้องคดีแทนในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมก็ได้ ในกรณีที่บิดาฟ้องแทนบุคคลผู้เยาว์ บิดานั้นจะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาแล้ว

 

การเขียนคำให้การ 

          ผู้ที่ยื่นคำให้การ (จำเลย,หรือโจทก์ในคดีฟ้องแย้ง) ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

  • จะต้องทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องที่ตนถูกฟ้อง โดยพิจารณาจากสำเนาคำฟ้องที่ศาลจัดส่งให้ และจะต้องทราบว่าตนมีข้อมูลต่อสู้อย่างไรบ้าง  พร้อมทั้งเหตุผลข้อเถียงโดยย่อ พอที่จะให้ศาลเข้าใจได้
  • จะต้องทราบว่าพยานมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถจะนำมาสืบหักล้างคำฟ้องของโจทก์ได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล เอกสารหรือวัตถุโดยจะระบุไว้ในบัญชีพยาน ยื่นต่อศาลในวันที่ยื่นคำให้การส่วนหนึ่ง

ในการเขียนคำฟ้องคำให้การนั้น หากคู่ความสามารถเขียนเองได้ นิติกรก็จะบอกให้เขียนเอง แต่ถ้าเขียนหนังสือไม่ได้ หรือเขียนได้แต่อ่านไม่ค่อยออก นิติกรก็จะเขียนให้เองตามความต้องการของคู่ความ โดยจะต้องกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ของกระทรวงยุติธรรมที่กำหนดให้ใช้ได้แก่ แบบพิมพ์คำฟ้องคดีแรงงาน (รง.1)  หรือแบบพิมพ์คำฟ้องในคดีแพ่งทั่วไป หรือแบบพิมพ์คำให้การจำเลย (11 ก.) ในคดีแพ่งทั่วไปแล้วแต่กรณี

 

 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com