www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password


ใบผ่านงานกรณีลูกจ้างถูกไล่ออกจากงาน ย้อนกลับ

โดย  ชมกร chomc79@hotmail.com

 

เมื่อสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลง  และลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างออกใบสำคัญแสดงการทำงานหรือที่เรียกกันว่า “ใบผ่านงาน” เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการหางานใหม่ นั้น  หากการสิ้นสุดสัญญานั้น เป็นเพราะลูกจ้างถูกไล่ออกด้วยความผิดอย่างร้ายแรง  ทำให้เกิดความบาดหมาง ไม่พอใจแก่นายจ้าง   เมื่อลูกจ้างขอให้นายจ้างออกใบผ่านงาน นายจ้างก็มักจะปฏิเสธไม่ยอมออกเอกสารใบผ่านงานให้   หรือออกให้แต่จะระบุความผิดหรือสาเหตุของการสิ้นสุดสัญญาจ้างเอาไว้ด้วย ซึ่งมีผลทำให้ลูกจ้างไม่สามารถนำเอกสารใบผ่านงานนั้นไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานใหม่

 

การออกใบผ่านงาน

          พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 14 ซึ่งบัญญัติ “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น” และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร”

          ดังนั้นเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะโดยผลของกฎหมาย การลาออก เลิกจ้าง หรือตกลงเลิกสัญญา ลูกจ้างย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอให้นายจ้างออกใบผ่านงานให้ นายจ้างจะปฏิเสธไม่ยอมออกใบผ่านงานให้แก่ลูกจ้างไม่ได้  

          ข้อความในใบผ่านงาน กฎหมายกำหนดสาระสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ

Ø      ประการแรกคือ ลูกจ้างผู้นั้นทำงานมานานเท่าไร และ

Ø      ประการที่สอง งานที่ลูกจ้างผู้นั้นทำเป็นอย่างไร(ตำแหน่งงาน.....สังกัด...)

          นอกจากข้อความตามกฎหมายแล้ว นายจ้างอาจระบุข้อความในทางยกย่องชมเชยลูกจ้างในใบผ่านงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดก็ได้  ให้ลูกจ้างมีโอกาสที่จะได้งานทำใหม่ การระบุข้อความในทำนองนี้ แม้กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ก็สามารถทำได้

 

          แต่ปัญหามักจะเกิดเมื่อในระหว่างทำงานลูกจ้างมีผลงานไม่น่าพอใจ ทั้งยังทำผิดระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่ง นายจ้างจะระบุความบกพร่องเช่นนี้ไว้ในใบผ่านงาน   เพื่อให้ว่าที่นายจ้างคนใหม่ได้รับทราบจะทำได้หรือไม่

          นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเมื่อไร ด้วยวิธีใด ไม่ใช่ข้อความจำเป็นที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับรองหรือกล่าวถึงแต่อย่างใด   ดังนั้น นายจ้างจึงไม่มีสิทธิระบุข้อความลงในใบสำคัญแสดงการทำงานว่าได้เลิกจ้างลูกจ้างเมื่อใด ด้วยวิธีใด และสาเหตุใด

          สรุปได้ว่านายจ้างจะไประบุข้อความในใบสำคัญการทำงานในทางที่เป็นโทษต่อลูกจ้างไม่ได้   เพราะการได้รับใบสำคัญการทำงานเป็นสิทธิของลูกจ้างเมื่อพ้นสภาพจากการทำงานกฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างในการหางานใหม่ 

 

 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com